Cech Rzemiosł

 

 

 

 

 

Witamy, Chciałbym podziękować wszystkim Rzemieślnikom i Zarządowi Cechu oraz Dostojnym Gościom, którzy podczas Walnego Zgromadzenia poparli moją kandydaturę na Delegata do Izby Rzemieślniczej, dołożę wszelkich starań aby funkcję tą pełnić starannie i godnie reprezentować Cech. Dziękuje również za poparcie mojej osoby w funkcji Dyrektora Centrum Szkoleń przy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie. od listopada 2012 r. mam przyjemność pełnić funkcję Dyrektora ds szkoleń Cechu Rzemiosł w Żyrardowie. Chciałbym przede wszystkim podziękować za zaufanie jakim obdarzył mnie Zarząd Cechu. Chciałbym również w sposób otwarty poinformować Państwa o kierunkach i dziedzinie planowanych na najbliższy czas zadań. A mianowicie:

1.  W myśl Ustawy o Systemie Oświaty rozważenie powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego kształcącego przyszłych czeladników i mistrzów w zawodach Rzemieślniczych oraz trybu finansowania placówki ( środki administracji Państwowej oraz Unii Europejskiej)

Zapraszamy osoby zainteresowane, Dyrektorów Szkół zarówno publicznych jak i prywatnych, do rozmów.

2. Przygotowanie zdających egzaminy Rzemieślnicze – czeladników i mistrzów- w zakresie uzyskania kompetencji zawodowych (wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu: zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnień, certyfikatów) oraz znajomości języków obcych (angielski, niemiecki). Sposób finansowania: środki administracji Państwowej oraz Unii Europejskiej.

Zapraszamy Pracodawców,  Rzemieślników oraz Czeladników i Mistrzów do rozmów.

3.  Działania ukierunkowane na popularyzację wiedzy wśród Rzemieślników Żyrardowskiego Cechu  zagadnień bezpiecznej i higienicznej pracy a więc:

- regulacji prawnych w zakresie przepisów prawa pracy oraz zatrudniania młodocianych,

- wymagań odnośnie pomieszczeń, budynków,

- wymagań odnośnie certyfikacji, przygotowania urządzeń i maszyn,

- celów i zakresu kontroli organów Państwa dla poszczególnych działalności,

- wdrażaniu systemów zarządzania oraz HACCP/GHP/GMP;

- dokumentacji oraz prewencji w zagadnieniu / wypadki przy pracy

- przepisów i sposobu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

W oparciu o wyspecjalizowaną i dobrze przygptowaną kadrę specjalistów/praktyków.

Serdecznie Zapraszamy !

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ISTOTNYCH  ZMIAN W USTAWIE PROPONOWANYCH DO WPROWADZENIA PRZEZ GIODO W 2013 r.

W związku z powierzonym mi zadaniem oraz mając na celu popularyzowanie wiedzy w zakresie przepisów/odpowiedzialności chciałbym Zaprosić,  Rzemieślników Żyrardowskiego Cechu, na szkolenie związane ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych w administracji publicznej. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają dostęp do danych osobowych, przetwarzają dane osobowe i osób, które odpowiadają za prawidłowe administrowanie danymi osobowymi. Zmiany te wynikają z aktualizacji przepisów w 2013 r.