Kompleksowa Oferta

OŚRODEK KSZTAŁCENIA OŚWIATOWEGO
96-500 Sochaczew ul. Żeromskiego 8
tel. 602 730 192 email: biuro@oko-szkolenia.pl
Ośrodek Kształcenia Oświatowego www.oko-szkolenia.pl www.oko-szkolenia.firmy.net
Szkolenia zawodowe:
1. Szkolenia bhp/ppoż wszystkie kategorie pracownicze (włącznie z pracodawcami, służbą bhp etc)
2. Elektroenergetyczne gr 1 E +D m.in. sieci i urządzenia do i powyżej 1kV; elektrotermiczne ; agregaty prądotwórcze, sieci oświetlenia ulicznego i inne
+ prace kontrolno-pomiarowe
3. Energetyczne gr 2 E +D instalacje i sieci cieplne; klimatyzacje, stacje uzdatniania wody i inne
4. Gazowe gr 3 E + D instalacje, urządzenia i sieci – pełen zakres
5. Obsługa Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (przygotowanie do egzaminu UDT)

5.1 Obsługa Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane: unoszące operatora wraz z ładunkiem i ze zmiennym wysięgnikiem (przygotowanie do egzaminu UDT)

5.2 Obsługa wózków jezdniowych unoszących

6. Bezpieczne użytkowanie  butli gazowych w wózkach jezdniowych

7. Pedagogiczne/ Metodyczne dla wykładowców i osób udzielających instruktaży (wstępnych)
8. Pierwsza pomoc przedlekarska
9. Obsługa komputera – programów / różne stopnie zaawansowania
10. Spawanie – gazowe, elektryczne, w osłonie gazów (różne metody)
12. Obsługa suwnic / wciągników i wciągarek
13. Obsługa HDS
14. Obsługa wind / dźwigów
15. Obsługa podestów ruchomych wolnobieżnych

16 Obsługa układnic

17. Hakowy

18. Obsługa burt załadowczych

19. Operator kos spalinowych

  • Doradztwo w zakresie HACCP / GMP / GHP

Audyt “zerowy”; Opracowanie; Wdrażanie; Szkolenia
Systemy : żywnościowe ; paszowe ; kosmetyczne/medyczne ; Dostawcy sieci handlowych ; Producenci opakowań
HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych
przeprowadzanie Audytu Zerowego – mającego na celu rozpoznanie potrzeb firmy
opracowanie kompletnej dokumentacji: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, procedur i instrukcji
wdrożenie procedur przy pomocy doświadczonych instruktorów
szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP
wsparcie Konsultanta podczas Audytu Certyfikującego
o Szkolenie: ogólne z zakresu Systemu HACCP
o Audytor Wewnętrzny Systemu HACCP
o Pełnomocnik ds. Systemu HACCP
GHP Dobra Praktyka Higieniczna ——— GMP Dobra Praktyka Produkcyjna
przeprowadzanie Audytu Zerowego, mającego na celu rozpoznanie specyfiki i potrzeb firmy
opracowanie dokumentacji, procedur, instrukcji GMP/GHP
wdrożenie procedur przy pomocy doświadczonych instruktorów
szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań zasad GMP/GHP
Oraz systemy: BRC Standard Global Food ; IFS Standard Bezpieczeństwa Żywności ; ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ; GlobalGap ;
Legionella- bezpieczeństwem pod kątem zagrożenia bakteriami Legionella w hotelu, sanatorium, SPA

 

  • Doradztwo w zakresie bhp/ppoż – pełne zastępstwo w/w służb w przedsiębiorstwie (pełna obsługa)

Organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych
Organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Tworzeniem wymaganej dokumentacji
Oceną ryzyka zawodowego
Oceną wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
Audytowaniem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Prowadzeniem postępowań powypadkowych
Opracowywaniem instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, P.POŻ.
Dokonywaniem ocen ergonomicznych stanowisk pracy
Przeprowadzamy proces dostosowania maszyn do wymagań wynikających z przepisów UE
W zakresie szkoleń BHP proponujemy szkolenia wstępne (instruktaże ogólne i stanowiskowe). A także :
BHP okresowe dla służby bhp
Bhp okresowe dla społecznych inspektorów pracy
Bhp okresowe dla:
1. Pracodawców
2. Osób kierujących pracownikami
3. Kadry inżynieryjno – technicznej
4. Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
5. Pracowników na stanowiskach robotniczych
Pierwsza pomoc przedlekarska
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego

 

  • Kompleksowe usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń ppoż.:

gaśnice
hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
instalacja tryskaczowa
systemy sygnalizacji pożarowej
systemy oddymiania
systemy gaszenia gazem
drzwi ppoż. bramy ppoż.
dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
gazex
pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

sprzęt gaśniczy – sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz serwis w pełnym zakresie,

znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż. sprzedaż i oznakowanie,

badanie wydajności i ciśnienia węży i hydrantów
opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie BHP i PPOŻ.,
wykonywanie ekspertyz z zakresu ppoż.
projektowanie oraz instalacja systemów ochrony ppoż. (sygnalizacji pożaru, DSO, gaszenia gazem)
opracowywanie procedur i planów ewakuacji
przeprowadzanie praktycznej ewakuacji z budynków
szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie

 

  • Serwis Techniczny

Wykonywanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, energetycznych, gazowych
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ podległych pod Urzędowy Dozór Techniczny:
wózki jezdniowe podnośnikowe,
dźwigniki: stacjonarne ;
podesty: przenośne ; ruchome ; załadowcze ; przejezdne ; przewoźne ; samojezdne ;montowane na pojeździe,
żurawie przenośne ; samojezdne,
hakowce,
bramowce,
suwnice, elektrowciągi
zbiorniki ciśnieniowe / zawory bezpieczeństwa
Przeglądy: zawiesi ; trawersów ; balanserów ; elektrycznych wciągników
rejestracja urządzeń sprowadzonych,
przygotowanie kompletu dokumentów w celu zgłoszenia urządzenia do U.D.T.,
fachowe doradztwo przy zakupie urządzenia,
przeglądy ramp-doków na halach magazynowych,
kompletne remonty urządzeń transportu bliskiego,
montaż / demontaż urządzeń transport bliskiego (wraz z przygotowaniem nadwozia pojazdu),
wystawianie protokołów przeglądowych na tzw. dźwigniki.