Kompleksowa Oferta

OŚRODEK KSZTAŁCENIA OŚWIATOWEGO
96-500 Sochaczew ul. Żeromskiego 8 96-300 Żyrardów ul. Kościuszki 13
tel. 602 730 192 email: tomaszz@pro.onet.pl
Ośrodek Kształcenia Oświatowego www.oko-szkolenia.pl www.oko-szkolenia.firmy.net
Szkolenia zawodowe:
1. Ochrona Środowiska ( w trakcie tworzenia)
2. Szkolenia bhp/ppoż wszystkie kategorie pracownicze (włącznie z pracodawcami, służbą bhp etc)
3. Elektroenergetyczne gr 1 E +D m.in. sieci i urządzenia do i powyżej 1kV; elektrotermiczne ; agregaty prądotwórcze, sieci oświetlenia ulicznego i inne
+ prace kontrolno-pomiarowe
4. Energetyczne gr 2 E +D instalacje i sieci cieplne; klimatyzacje, stacje uzdatniania wody i inne
5. Gazowe gr 3 E + D instalacje, urządzenia i sieci – pełen zakres
6. Wózki jezdniowe / wózki prowadzane/ wymiana butli
7. Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców (szkolenia)
8. Pierwsza pomoc przedlekarska
9. Języki obce – angielski, niemiecki, francuski
10. Obsługa komputera – programów / różne stopnie zaawansowania
11. Spawanie – gazowe, elektryczne, w osłonie gazów TIG i MAG
12. Obsługa suwnic / elektrowciągów
13. Obsługa HDS
14. Obsługa wind / dźwigów
15. Obsługa podestów ruchomych
16. Obsługa hakowni

Wkrótce prawo jazdy kat A,B,C, C+E.D ADR, świadectwa kwalifikacyjne, przewóz osób i mienia, instruktor nauki jazdy

Komisje IMBiGS m.in.: koparki, ładowarki, rusztowania, sprzęt budowlany

Komisja Instytutu Spawalnictwa Gliwice

 • Doradztwo w zakresie HACCP / GMP / GHP

Audyt “zerowy”; Opracowanie; Wdrażanie; Szkolenia
Systemy : żywnościowe ; paszowe ; kosmetyczne/medyczne ; Dostawcy sieci handlowych ; Producenci opakowań
HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych
przeprowadzanie Audytu Zerowego – mającego na celu rozpoznanie potrzeb firmy
opracowanie kompletnej dokumentacji: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, procedur i instrukcji
wdrożenie procedur przy pomocy doświadczonych instruktorów
szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP
wsparcie Konsultanta podczas Audytu Certyfikującego
o Szkolenie: ogólne z zakresu Systemu HACCP
o Audytor Wewnętrzny Systemu HACCP
o Pełnomocnik ds. Systemu HACCP
GHP Dobra Praktyka Higieniczna ——— GMP Dobra Praktyka Produkcyjna
przeprowadzanie Audytu Zerowego, mającego na celu rozpoznanie specyfiki i potrzeb firmy
opracowanie dokumentacji, procedur, instrukcji GMP/GHP
wdrożenie procedur przy pomocy doświadczonych instruktorów
szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań zasad GMP/GHP
Oraz systemy: BRC Standard Global Food ; IFS Standard Bezpieczeństwa Żywności ; ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ; GlobalGap ;
Legionella- bezpieczeństwem pod kątem zagrożenia bakteriami Legionella w hotelu, sanatorium, SPA

 

 • Doradztwo w zakresie bhp/ppoż – pełne zastępstwo w/w służb w przedsiębiorstwie (pełna obsługa)

Organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych
Organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Tworzeniem wymaganej dokumentacji
Oceną ryzyka zawodowego
Oceną wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
Audytowaniem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Prowadzeniem postępowań powypadkowych
Opracowywaniem instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, P.POŻ.
Dokonywaniem ocen ergonomicznych stanowisk pracy
Przeprowadzamy proces dostosowania maszyn do wymagań wynikających z przepisów UE
W zakresie szkoleń BHP proponujemy szkolenia wstępne (instruktaże ogólne i stanowiskowe). A także :
BHP okresowe dla służby bhp
Bhp okresowe dla społecznych inspektorów pracy
Bhp okresowe dla:
1. Pracodawców
2. Osób kierujących pracownikami
3. Kadry inżynieryjno – technicznej
4. Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
5. Pracowników na stanowiskach robotniczych
Pierwsza pomoc przedlekarska
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego

 

 • Kompleksowe usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń ppoż.:

- gaśnice
- hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
- instalacja tryskaczowa
- systemy sygnalizacji pożarowej
- systemy oddymiania
- systemy gaszenia gazem
- drzwi ppoż. bramy ppoż.
- dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
- gazex
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego                                                                                                                                                                 -  sprzęt gaśniczy – sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz serwis w pełnym zakresie,
znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż. sprzedaż i oznakowanie,
badanie wydajności i ciśnienia węży i hydrantów
opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie BHP i PPOŻ.,
wykonywanie ekspertyz z zakresu ppoż.
projektowanie oraz instalacja systemów ochrony ppoż. (sygnalizacji pożaru, DSO, gaszenia gazem)
opracowywanie procedur i planów ewakuacji
przeprowadzanie praktycznej ewakuacji z budynków
szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie

 

 • Serwis Techniczny

Wykonywanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, energetycznych, gazowych
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ podległych pod Urzędowy Dozór Techniczny:
wózki jezdniowe podnośnikowe,
dźwigniki: stacjonarne ;
podesty: przenośne ; ruchome ; załadowcze ; przejezdne ; przewoźne ; samojezdne ;montowane na pojeździe,
żurawie przenośne ; samojezdne,
hakowce,
bramowce,
suwnice, elektrowciągi
zbiorniki ciśnieniowe / zawory bezpieczeństwa
Przeglądy: zawiesi ; trawersów ; balanserów ; elektrycznych wciągników
rejestracja urządzeń sprowadzonych,
przygotowanie kompletu dokumentów w celu zgłoszenia urządzenia do U.D.T.,
fachowe doradztwo przy zakupie urządzenia,
przeglądy ramp-doków na halach magazynowych,
kompletne remonty urządzeń transportu bliskiego,
montaż / demontaż urządzeń transport bliskiego (wraz z przygotowaniem nadwozia pojazdu),
wystawianie protokołów przeglądowych na tzw. dźwigniki.

 

 • CECH www.szkolenia-cech.pl

Dyrektor Centrum Szkolenia Zawodowego przy Cechu Rzemiosł Różnych w Żyrardowie
Delegat do Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpii i Podlasia
szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladnik / mistrz
o Komisje Cech – Żyrardów ponad 15 zawodów w oparciu
o Izba Rzemieślnicza – wykaz branż (kilkadziesiąt Komisji):
Różne rzemiosła nieprzemysłowe,
Rzemiosła budowlane,
Rzemiosła drzewne,
Rzemiosła elektrotechniczne i elektroniczne,
Rzemiosła metalowe,
Rzemiosła odzieżowe, Rzemiosła skórzane,
Rzemiosła spożywcze,
Rzemiosła w zakrecie wyrobu precyzyjnego oraz obróbki kamieni szlachetnych,
Rzemiosła w zakresie materiałów budowlanych,
Rzemiosła w zakresie środków transportu,
egzaminy na tytuł czeladnika, mistrza

 

 • Szkoły Wyższe

W związku z podpisaną umową z uczelniami wyższymi:
Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie
Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie
Zapraszamy od 1 października 2013 r. do udziału w studiach:
Licencjackich; Magisterskich ; Podyplomowych
Zajęcia będą odbywały się w trybie:
zajęć stacjonarnym (informatyka, języki obce) w Żyrardowie w siedzibie Ośrodka Kształcenia Oświatowego
pozostała część zajęć w systemie platformy e-learningowej (albo w trybie zaocznym w siedzibie Szkoły w Warszawie – Aleje Jerozolimskie)
Sesja egzaminacyjna odbywa się również w siedzibie uczelni w Warszawie
na kierunkach:
Pedagogika:
Opiekuńczo-wychowawcza
Resocjalizacyjna
Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe
Filologia:
Angielska
Hiszpańska
Japońska
Specjalność: obsługa ruchu lotniczego i turystycznego
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Politologia
-Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
-Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Administracja rządowa i samorządowa
Ekonomia menedżerska
Edukacja publiczna
Ekonomia menedżerska
Polityka Zdrowotna w Polsce i UE
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie farmacją
Zarządzanie finansami

 

 • OKO-PODRÓZE www.oko-podroze.pl

Posiadamy w swojej ofercie – ponad 40 Touroperatorów
Pracujemy w ramach biura stacjonarnego oraz biura wirtualnego
Realizujemy zadania w oparciu o nowoczesne i rozbudowane ogólnoświatowe systemy rezerwacji
Oferujemy Klientom:
możliwość obniżenia kosztów wycieczek przez fakturowanie wycieczek jako wyjazdy szkoleniowe – dla przedsiębiorstw
możliwość obniżenia kosztów wycieczki w oparciu o program dla klientów oko-szkolenia – dla osób prywatnych
możliwość samodzielnego wyboru oferty w każdym miejscu w oparciu o nasze systemy
możliwość wynajmu nieruchomości w całej Europie
możliwość wyboru środków transportu
vouchery
rezerwacje rejsów
rezerwacje samochodów
rezerwacje biletów lotniczych
rezerwacje miejsc parkingowych przy lotnisku

 

 • PRODUKTY FINANSOWE

Bank WZ WBK – OKO w biurze w Żyrardowie posiada punkt tego banku ( promień działania 100 km)
Faktoring – dowolny rodzaj faktoringu dla Klienta
Leasing – usługa leasingu operacyjnego, finansowego lub pożyczka dla Klienta w złotych bądź walucie
Gwarancja – dowolny rodzaj gwarancji dla klienta
Gwarancja de minimis – jednostkowa gwarancja de minimis spłaty kredytu
Kredyt – dowolny rodzaj kredytu przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej
Biznes Gwarant – pakiet ubezpieczeń Kredytobiorców
Wymiana walutowa FX – bieżące transakcje zakupu i sprzedaży walut
Promesa kredytowa
Lokata – rachunek lokaty terminowej
Rachunek bieżący dla Klienta
Pośrednictwo finansowe – współpraca z Agencją posiadającą bardzo dobrą ofertę kilku banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych

 

 • PODPIS ELEKTRONICZNY

autoryzowany punkt pracujący dla PWPW (Signillum) + obsługa informatyczna soft i hardware
w ramach serwisu informatycznego
podpis elektroniczny
certyfikat kwalifikowany
Współpraca z firmami osobami fizycznymi w oparciu o strukturę O.K.O.
prowadzenie biura – obsługa klienta
udostępnienie sal dydaktycznych – aktywna pomoc w realizacji przedsięwzięć
reklama, obsługa księgowo – gospodarcza przedsięwzięć, fakturowanie, zatrudnianie – umowy
aktywne formy poszukiwania kontrahentów, usług, klientów w oparciu o wiedze i doświadczenie OKO
wykorzystanie produktów OKO we współpracy celem podwyższenia sprzedaży, dotarcia z ofertą do klientów, współpracowników

 

 • AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY

Zatrudnianie pracowników na korzystnych dla pracodawców warunkach

 

 • PRZESYŁKI KURIERSKIE EPAKA

Firma kurierska – możliwość współpracy na dobrych warunkach – siedziba – nasze biuro Żyrardów