Ochrona środowiska

 • Doradztwo, usługi w zakresie:
 1. Prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, pozwoleń i zarządzeń pokontrolnych,
 2. Okresowy audyt wewnętrzny (kontrola dokumentacji, realizacji wymagań prawnych),
 3. Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (gospodarka odpadami, emisje do atmosfery),
 4. Pomoc w znalezieniu odbiorcy odpadów,
 5. Wykonywanie Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 6. Wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskowego.
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty depozytowej, składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz PIOŚ
 • Pozwolenia zintegrowane (wpływ na środowisko jako całość)
 • Raporty środowiskowe
 1. Identyfikacji wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
 2. Ocena zgodności – ocena przedsiębiorstw pod kątem ryzyka środowiskowego,
 • Gospodarka odpadami
 1. ewidencja zrzutów środowiskowych (odpady, emisje do powietrza, ścieki, pobór wód),
 • Zezwolenia na: zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz transport odpadów
 • Ochrona powietrza i gospodarka wodno-ściekowa – Operat ochrony powietrza, wodnoprawny
 • Ochrona przed hałasem
 • Program ochrony środowiska, usuwania azbestu, gospodarki odpadami niebezpiecznymi