Szkolenia Energetyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA PRZEPISÓW (na dole strony ważne informacje)

Zapraszamy do udziału w zajęciach:

„Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną  EKSPLOATACJA i DOZÓR gr. 1”

„Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia EKSPLOATACJA i DOZÓR  gr. 2”

„Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe EKSPLOATACJA i DOZÓR gr. 3”

Obecnie z powodu stanu zagrożenia Covid i braku potrzeby odnawiania kwalifikacji zajęcia realizujemy wyłącznie u Pracodawców w Zakładach Pracy (poprosimy o minimum 10 kategorii kwalifikacji może być mniej osób jeśli mają po kilka kategorii)

Zajęcia dla osób indywidualnych realizowane są w każdy drugi wtorek miesiąca (po uprzednim uzgodnieniu obecności) w siedzibie Komisji SIMP:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ SKIERNIEWICE

96-100 Skierniewice ul. Batorego 37/39      Tel/fax. (46) 880-92-93        e-mail: simp.skierniewice@wp.pl

gr 1

Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestników wiedzy i umiejętności w  zakresie obsługi urządzeń energetycznych przewidzianym w Rozporządzeniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.2)

Przystąpienie do egzaminu przed Komisją mianowaną przez URE (SIMP oddział Skierniewice)

Uczestnicy szkolenia to pracownicy fizyczni wykonujący pracę przy urządzeniach energetycznych lub w obszarach produkcyjnych gdzie znajdują się urządzenia energetyczne w zakresie obsługi urządzeń czyli pracę, którą mogą wykonywać jedynie osoby upoważnione przez pracodawcę, posiadające odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, określony przepisami prawa. W szczególności Działy Utrzymania Ruchu, Służby Inżynieryjne, pracownicy obsługujący linie produkcyjne zarówno operatorzy jak i pomocnicy operatorów oraz osoby współpracujące. W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenie elektrotermiczne;

6) urządzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8) elektryczna sieć trakcyjna;  NIE DOTYCZY

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

 

grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

 

grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9) turbiny gazowe;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Nowe Rozporządzenie odnośnie kwalifikacji energetycznych obowiązuje od 02 lipca. W nawiązaniu do 54 art. Prawa Energetycznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392

Ukazało się po zeszłorocznej zapowiedzi i zastępuje Rozporządzenie z 2003 r.

Dla Komisji SIMP to będzie pełny nowy zakres punktów urządzeń – z racji kwalifikacji Komisji (wykształcenia i praktyki).

Niewiele się zmienia sposób pracy, niemniej jednak są nowe wymagania dla Uczestników – należy posiadać odpowiednie wykształcenie albo staż pracy stosowny do wnioskowanego zakresu uprawnień (staż pracy czyli zaświadczenie od Pracodawcy) – dokumenty należy załączyć do wniosku. Jest obecnie w opracowaniu będzie dostępny dla Państwa przed zajęciami.

“…zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci…”

Szkolenie przypominające i aktualizujące wiedzę przed egzaminem w zakresie przepisów prawa + przepisy bhp przy urządzeniach energetycznych, omówienie wniosków, zakres techniczny i bezpieczeństwo pracy (ppoż. i pierwsza pomoc)- sporo zmian w ciągu ostatnich kilku lat bo dodatkowo Dyrektywy UE są implementowane do przepisów