Szkolenia PPOŻ.

kompleksowe usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń ppoż.:

 

- gaśnice

 

§3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

§32.2. „Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie…”

 

- hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

- instalacja tryskaczowa

- systemy sygnalizacji pożarowej

- systemy oddymiania

- systemy gaszenia gazem

- drzwi ppoż. bramy ppoż.

- dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

- gazex

- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

 

sprzęt gaśniczy – sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz serwis w pełnym zakresie,

znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż. sprzedaż i oznakowanie,

pomiary instalacji elektrycznych

badanie wydajności i ciśnienia węży i hydrantów

 

„Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku”. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”.

„Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych”.

 

opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 

§6.1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawierającą:

 

opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie BHP i PPOŻ.,

 

Projekt budowlany, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej “uzgodnieniem”, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

Uzgodnienia, w myśl zasady określonej w § 1, wymagają projekty budowlane:

1) budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego lub ich części:

a) w których mogą przebywać ludzie w grupach o liczebności powyżej 50 osób,

b) o wysokości ponad 12 m lub mających ponad 3 kondygnacje,

2) budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, mających ponad 4 kondygnacje,

3) budynków lub ich części zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,

4) garaży podziemnych mających powyżej 50 stanowisk oraz garaży i parkingów wielopoziomowych,

5) budynków produkcyjnych, magazynowych i usługowych, wolno stojących urządzeń technologicznych i zbiorników poza budynkami, jeżeli w wymienionych obiektach występują materiały palne oraz zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 1000 m2,

b) występuje zagrożenie wybuchem,

6) placów składowych i wiat, których powierzchnia przekracza 1000 m2, a obciążenie ogniowe przekracza 500 MJ/m2,

7) obiektów, w których występuje obowiązek wykonania instalacji sygnalizacyjno-alarmowej lub stałych urządzeń gaśniczych,

8) parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,

9) naturalnych i sztucznych zbiorników oraz ujęć wodnych, służących celom przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.

2. W wypadku rozbudowy, modernizacji lub kapitalnego remontu obiektów wymienionych w ust. 1 uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót jest niezbędne sporządzenie projektu budowlanego.

 

wykonywanie ekspertyz z zakresu ppoż.

projektowanie oraz instalacja systemów ochrony ppoż. (sygnalizacji pożaru, DSO, gaszenia gazem)

opracowywanie procedur i planów ewakuacji

przeprowadzanie praktycznej ewakuacji z budynków

 

§ 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

 

szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

 

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest zapewnić ochronę przeciwpożarową, między innymi poprzez ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz zaznajomienia z nimi pracowników (np. w formie szkolenia) – art. 4. ust. 1. pkt 4a) i 5) ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

 

stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie

 

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współprace w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

oraz inne prace z zakresu BHP i PPOŻ.

 

Zapraszamy do Współpracy !

Osoba współpracująca z OKO-Szkolenia na terenie woj. mazowieckiego i ościennych:

tel 882-160-901

e-mail: phu.darkon@wp.pl

Osoba współpracująca z OKO-Szkolenia na terenie  Sochaczew-Teresin-Warszawa:

tel: 605-045-659

e-mail: serwbhp@gmail.com